خوش آمدید

خودتان را در جمع کسانی قرار دهید، که شما را به سمت بالا میکشند.
اگر چنین کسی پیدا نشد، تو برای دیگری چنین فردی باش.
خداوند با تو خواهد بود.

 Welcome to IPKO
. Put yourself in the crowd of people who will drag you upwards 
.If no such person is found,you will be such a person for another 
.God will be with you 

مربیان Coaches