ابراهیم شیشه گر طی حکمي از سوی احمد مبارکی رئیس پرشین کیوکوشین کاراته بعنوان عضو هیات رئیسه سبک منصوب گردید