در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ استاژ بونکای کاتا و هنرهای فردی به میزبانی شهرستان استهبان و به تدریس شیهان مینا عرب زاده با حضور شهرهای شیراز ،استهبان، داراب ، نی ریز ،بختگان ،زرین دشت ، کازرون و نماینده استان هرمزگان برگزار شد.