اردوی آمادگی تیم منتخب بانوان پرشین کیوکوشین کاراته برگزار شد

در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ اردوی آمادگی تیم منتخب بانوان پرشین کیوکوشین کاراته در استان اصفهان به میزبانی شیهان سارا کاظمی (نماینده بانوان سبک در استان اصفهان) با سرمربیگری شیهان خلیلیان (نائب رئیس پرشین کیوکوشین کشور) و همکاری سن سی فاطمه ابراهیمی فرد با حضور منتخبین از استان های فارس ، اصفهان ، تهران ، آذربایجان ، همدان و یزد برگزار شد.
همچنین شیهان امیرخانی نماینده استان فارس ، سن سی سلیمانی نماینده استان همدان در این تمرین حضور داشتند.
در این تمرین کانچو احمد مبارکی (رئیس سازمان جهانی پرشین کیوکوشین کاراته)  باحضور در پایان این اردو جهت صحبت با منتخبین موجب دلگرمی آنان شد.
در پایان تمرینات از طرف رئیس سازمان جهانی پرشین کیوکوشین کاراته لوح یادبودی به شیهان سارا کاظمی نماینده اصفهان به جهت میزبانی این اردو تقدیم و از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

روابط عمومی پرشین کیوکوشین کای کان کاراته